Tags » 2013 Projects

Civilian Stories/SPUD: Visualizing Vacancy

Friday April 4th, 2014, 6:00PMCivilian Stories, The Society for the Prevention of Unnecessary Demolition (SPUD), Urban Film and Design (UFD) and the Department of Architecture, Urban Planning and Design (AUPD) @ UMKC invite you to preview work in progress related to the condition of vacant land and housing in Kansas City, Missouri.   299 more words

Charlotte Street Foundation

Artists for Life reception Friday March 28 5 PM

The opening reception for the 2013 Rocket Grants The Artists for Life Project will be held on Friday March 28, at Artis Events Reception Hall at 3016 Cherry in Kansas City Missouri… 79 more words

Charlotte Street Foundation

Civilian Stories: Project: Process!

What exactly is that urban feel everyone is talking about?

Civilian Stories presents Project: Process by Jessica Borusky.

Project:Process! is a two-channel video installation that personifies language used in contemporary urban development and planning via performance-for-video.  112 more words

Charlotte Street Foundation

ตอนที่ 1 - แยกแยะความคิด

เราจะมาเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างสันติ ด้วยหลักข้อแรกนั่นคือ “แยกแยะความคิด”
โดยแยกเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ออกจากการตัดสิน การประเมินค่า การตีความ และ อคติของเราเอง
เหมือนเวลาที่ครูสอนวาดรูปมักจะบอกให้เราวาดสิ่งที่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่ามันเป็น
เพราะถ้าเราเริ่มวาดรูปไปตามที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็น หลายครั้งรูปจึงออกมาไม่เหมือนจริง
…ในการสื่อสารก็เช่นเดียวกัน…

2013 Senior Projects

ตอนที่ 2 - เข้าใจความรู้สึก

หลังจากที่เราฝึกแยกแยะความคิดของเราเองแล้ว
ในขั้นที่สองเราจะสำรวจลึกลงไปอีก เพื่อเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเรา
หลายครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเราสื่อสารความรู้สึกของเราออกมา แต่มันยังไม่ใช่ความรู้สึกของเราจริงๆ
เช่น การพูดว่า “ฉันรู้สึกแย่” “ฉันคิดว่าฉันยังทำได้ไม่ดี” “ฉันรู้สึกว่าเขาไม่สนใจฉันเลย”
ขั้นที่สองของการสื่อสารอย่างสันติ คือการค้นหาความรู้สึกจริงๆ ของเรา
ด้วยคำที่แสนจะเรียบง่าย อย่าง “ฉันท้อแท้” “ฉันผิดหวัง” “ฉันเสียใจ”

2013 Senior Projects

ตอนที่ 4 - รับมืออารมณ์โกรธ

สามตอนที่ผ่านมา เราได้พยายามรักษาบรรยากาศในการสื่อสาร ให้พร้อมต่อการพูดคุย
จนได้ผลลัพท์เป็นที่พอใจแก่ทุกฝ่าย
แต่บางครั้ง อารมณ์ของเราก็มีอำนาจเหนือเหตุผล
โดยเฉพาะ อารมณ์โกรธ

อารมณ์โกรธคือสัญญาณเตือน ว่าความต้องการของเราไม่ได้รับการตอบสนอง
เปรียบอารมณ์โกรธเป็นเหมือนสัญญาณเตือนที่ขึ้นมาบนหน้าปัดรถยนต์
การพยายามบอกตัวเองว่า “ฉันไม่ได้โกรธ” เป็นเหมือนการเอากระดาษไปวางบังสัญญาณไว้
ซึ่งไม่ได้ช่วยให้ความไม่พอใจของเราหายไป

แล้วเราควรทำอย่างไร?

2013 Senior Projects

Step 1 - การเตรียมเนื้อหา

ก่อนเข้าสู่การพูด สิ่งแรกที่เราควรมีนั้นคือ “เนื้อหา” ดังนั้น Step 1 ของการพูดนั้นคือ การเตรียมเนื้อหาที่จะพูดนั้นเอง โดยเราในฐานะผู้พูดจะต้องค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาสร้างเป็นเนื้อหา และที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในขั้นตอนการเตรียมเนื้อหา นั้นคือการกำหนดจุดมุ่งหมายในการพูดเพื่อที่จะเลือกใช้องค์ประกอบของการพูดอื่นๆให้เหมาะสมกับการพูดนั้นเอง

โดยปกติแล้วการพูดต่อประชุมชนมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการคือ 1. เพื่อให้ข้อมูลสาระหรือความรู้ ( Informative speech ) การพูดประเภทนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ฟังได้รับความรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ตนคิดว่าเป็นประโยชน์ ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่อของผู้ฟังแต่ประการใด

แบบที่ 2 นั้นคือ เพื่อโน้มน้าวใจ ( Persuasive Speech ) เป็นการที่ผู้พูดมุ่งให้ผู้ฟังมีความเชื่อถือ หรือคล้อยตาม เพื่อเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ เลิกล้มคลายความเชื่อ หรือย้ำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การพูดประเภทนี้ต้องมีการเตรียมข้อมูลมากพอสมควรอีกทั้งต้องใช้องค์ประกอบเพื่อโน้มน้าวทั้งทางด้านข้อมูล และ อารมณ์

แบบที่ 3 แบบสุดท้ายคือ การพูดเพื่อจรรโลงใจ ( Entertaining Speech ) เป็นการพูดที่ผ่อนคลายความตึงเครียด ไม่จำเป็นต้องขบขัน ไร้สาระ แต่ผู้พูดมักจะแทรกสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังเข้าไปด้วย โดยปกติจะมีการยกเอาคุณธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วขยายความให้เด่นชัดเหมาะสมกับสถานการณ์ หรือแม้กระทั้งการพูดเพื่ออวยพรในวาระต่างๆ เช่น งานวิวาห์ งานปีใหม่ รวมทั้งพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ

การเตรียมเนื้อหาที่จะพูดจะง่ายขึ้นหากเรามีการกำหนดจุดมุ่งมายของการพูดที่ชัดเจน และยังจะทำให้การพูดของเราบรรลุผลตามที่ตั้งเป้าไว้

รายการอ้างอิง

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.  2554.   วาทการ สาร และผู้ฟัง.  พิมพ์ครั้งที่ 4.  กรุงเทพฯ: จลัญสนิทวงศ์การพิมพ์.
อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท.  2550  หลักและปรัชญาวาทวิทยา.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

2013 Senior Projects