Tags » 27

I'm Domestic As Much As It Kills Me

by Biz Hall

It has come to my attention that I am a homemaker. Which is an honorable career. My grandmother was a homemaker. My mother was a homemaker when she was married to my dad. 1,128 more words

Life

Dòng sông chảy mãi... ^_^

Một lúc đẹp trời khi ngẫm về những ngày xưa và ngày nay, bỗng thấy mình đã đi được một chặng đường nhiều trải nghiệm… 687 more words

Tản Mạn