Tags » Applets

Streamadda demostrates on Java Applets

Program to initialize an applet

//Java applet to be embeded in a html page
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JLabel;

public class StreamApplet extends JApplet {
//method to initialize the applet
public void init() {
final String  inputStr = getParameter("paramStr");
final int inputInt = Integer.parseInt(getParameter("paramInt"));
final String inputOutsideJNLPFile = getParameter("paramOutsideJNLPFile");

try {
SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() {
public void run() {
createGUI(inputStr, inputInt, inputOutsideJNLPFile);
}
});
} catch (Exception e) {
System.err.println("You are unable to enter Streamadda to view its applet");
}
}
private void createGUI(String inputStr, int inputInt, String inputOutsideJNLPFile) {
String text = "Applet's parameters are -- inputStr: " + inputStr +
",   inputInt: " + inputInt +
",   paramOutsideJNLPFile: " + inputOutsideJNLPFile;
JLabel lbl = new JLabel(text);
add(lbl);
}
}
… 115 more words
Core Java

Giới thiệu công nghệ java web

Lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1992 như là một ngôn ngữ dùng trong nội bộ tập đoàn Sun Microsystems để xây dựng ứng dụng điều khiển các bộ xử lý bên trong máy điện thoại cầm tay, lò vi sóng, các thiết bị điện tử dân dụng khác. 1,255 more words

Java