Tags » ASCII

Printing "HELLO" in C without using word "HELLO"

So today we will see how to print “HELLO” in C without using the word “HELLO”

First of all you must know what is ASCII… 232 more words

Programming

Mã hiệu (code)

1. Khái niệm về mã hiệu.

Trong truyền thông liên lạc hoặc xử lý thông tin, mã hiệu là hệ thống các quy tắc dùng để chuyển đổi những thông tin như: ký tự, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh hoặc cử chỉ sang một dạng thông tin khác có thể ở dạng rút gọn hoặc mật mã thông qua phương cách trực tiếp, người “cho” và “nhận” trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua dụng cụ lưu trữ. 1,528 more words

Ascii

My ASCII Art

.............``````..``````````````            ````````.......``....,...,`..,,,,,,,,.........`............
..............``````..`````````````            ````````....................,,,,,,,,,,....`...`.`..........
..............`````..```````````````   ` `      ````````....................,,,::,,,,.,....................
..............````````.``````````````  `        ````````.....................,,::::,,,.....................
`...............`````````````````````   `  `      ``````````....................,:,:::,...........```........
`...``......``.`````````````````````` ` ```,     `  ``````.```...........`........,,,,,,,........`....`........
.....`.....``````````````````````````` ` .  `   ` ` `````..``.``..,..```````........,,,...............``.......
Thoughts

Plot Special / Scientific Symbols in Xmgrace, UV-CDAT

Xmgrace is a very nice piece of software to create 2-D line plots.

xmgrace module is available in ‘genutil‘ module in uv-cdat. 228 more words

Xmgrace

FCS Coaches Poll (I-AA) – August 4, 2014 (Preseason)

Records through Sun Aug 3, 2014

FCS Coaches Poll (I-AA) Ranking

Rank Team Record Pts Last Week 1. N. Dak. St. (18) 0-0 636 – 2. 106 more words

College Football

groff: Typesetting, in any direction

It seems to me, groff is another one of those programs — like lilypond from so long ago, or even like mencoder or some other conversion tools — that are sitting on the fence in terms of console programs. 252 more words

Linux