Tags » ASCII

Formatet e të dhënave në Kompjuter

Hyrje

Në një moment të caktuar, të dhënat origjinale, pa marrë parasysh se a janë ato karaktere, imazhe, tinguj, apo i takojnë ndonjë formati tjetër, ata duhet të sillen në kompjuter, të konvertohet në një format të përshtatshme kompjuterik, në mënyrë që të mund të përpunohen, ruhen dhe përdoren brenda sistemi kompjuterik. 4,427 more words

Bazat Teknike Te Informatikes - BTI

Closed Captions, V-Chip, and Other VBI Data

I wrote this article in 1999, before the cutover from analog to digital TV. It first appeared in print in the January 2000 issue of… 2,755 more words

Blog

SanctuaryRPG development wraps up, the ASCII fix is ready

SanctuaryRPG is pretty unique in this day and age, when games are usually measured by their polygon counts, TXAA and HBAO+ rendering and 60fps on 1080p thingamajigs. 56 more words

News

Teaser

A screenshot of my current session, just to show off the graphics in full HD

Apocalypse

Print ASCII Character Chart

just 4 fun

for i in {1..256};do p=”  $i”;echo -e “${p: -3} \$(($i/64*100+$i%64/8*10+$i%8))”;done|cat -t|column -c120

Ascii

ASCII Epic Smiley

This is actually made out of tiny bits of text
There’s a link to the creator in links.

Lol