आदित्यचन्द्रावनिलोऽनलश्च्द्यौर्भूमिरापो ह्रदयं यमश्च ।

अह्श्च रात्रिश्च उभे च संध्ये धर्मो जानाति नरस्य वृत्तम् ॥

—-महाभारत

Aditya (the Sun), Chandra (the Moon), Anila(the Wind or Vayu), 44 more words