Thiên 2 – Chương 1 – Bài 10: Sūriya

Bài giảng

Chánh văn tiếng Việt

X. Suriya: (S.i,51) Nhật Thiên tử

1) Lúc bấy giờ, Thiên tử Suriya bị Ràhu, vua A-tu-la bắt.

753 more words