Zhège wèntí:“Shuí shì shàngdì? ” Shì yīgè hěn hǎo de wèntí. Zhè shì bǐ yāoqiú gèng hǎo “shénme shì shàngdì ma? ” Zhè shì yīnwèi shén de cúnzài, chuàngzàole wǒmen, ài wǒmen, guānzhù wǒmen de xìngfú, xīwàng tígōng jǐ wǒmen, bìng sòng wǎng jiùshú wǒmen de érzi. 1,120 more words