Tags » Culture Shock

Country Rules

Country living has its perks.  Clean air, room to run around, old fashioned values, friendly neighbors…  Well, some neighbors.

This past week Music Man and I were up late as usual (we are total night owls), and heard a loud BAM BAM BAM.   437 more words

Minnesota

That moment when a girl completely plows into me as I walk by because she is too busy to watch where she’s going, bowing incessantly goodbye to her friends.   12 more words

Mexico: The Long Goodbye and Fare Thee Well

Adios Mexico.

I had bought my ticket for my return to the States in May and decided that I would do things a little differently. I preferred to tell people in person of my exact date of departure, as a sort of thank you for having called me to meet. 1,216 more words

Mexico

El choque cultural?

Եթե հետևում եք Յութուբի բլոգերներին, ապա նկատած կլինեք որ Culture shock-ի մասին բազմաթիվ վլոգեր կան: Հիմնականում այն մարդկանց կողմից ովքեր շատ կտրուկ անցում են կատարել արևմտյան մշակույթից դեպի արևելյանի կամ հակառակը: Հայաստանում ապրելով ու գտնվելով այդ մշակույթների մեջտեղում գուցե մեզ համար այդ երևույթն այդքան էլ ծանոթ չէ: Մենք մի կողմից բավական եվրոպականացված երկրում ենք ապրում, բայց մյուս կողմից էլ ունենք մշակույթ, որը մեզ կապում է նաև արևելյան քաղաքակրթության հետ: 733 more words

Galicia

A Kuwaiti Dispatch

Dear Scotland,

I am not the first man to move abroad and I highly doubt I will be the last although I am a fairly unlikely choice.   1,168 more words

Howdy

I have been in the United States for eight years. In that time my lack of accent has remained. I still know that the letter ‘u’ should be used more often than is the habit here, and I know that ‘r’ goes before ‘e’ in the centre of all theatres. 132 more words

Culture Shock