Tags » Curriculum

In praise of short lessons

At my school our lessons are 35 minutes long and there are 41 timetabled lessons a week. Years back I used to shake my head at such an old fashioned structure, unfriendly to pupil centred lessons and staging exciting role plays or other set piece lessons. 778 more words

Curriculum

Компьютерийн програмчлал хичээлийн хөтөлбөр

Энэхүү хөтөлбөрийг МУБИС-ийн ФТС-ийн Физик-дидактикийн тэнхимийн захиалгаар боловсруулав.

Хөтөлбөрийн агуулга: Хичээлийн агуулга, бие дааж судлах сэдэв, бодлого, оюутны мэдлэг чадварыг шалгах асуулт, даалгаврын сэдвүүдээс бүрдэнэ.

Curriculum

Мультмедиа хичээлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт:

Энэхүү хөтөлбөр нь МУБИС-ийн Физик Технологийн сургуульд “Физик мэдээлэлзүйн багш, Физик Электроникийн багш” мэргэжлүүдээр суралцагчид “Сургалтанд мультмедиа технологи ба мэдээллийн технологи ашиглах нь” хичээлийг судлахдаа мөрдөн дагах үндсэн үйл ажиллагааны баталгаажуулсан баримт бичиг мөн.

Curriculum

Электроник хичээлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт:

Энэхүү хөтөлбөр нь МУБИС-ийн Физик Технологийн сургуульд “Физик электроникийн багш” мэргэжлээр суралцагчид “электроник” хичээлийг судлахдаа мөрдөн дагах үндсэн үйл ажиллагааны баталгаажуулсан баримт бичиг мөн.

Curriculum

Визуал програмчлал хичээлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт:

Энэхүү хөтөлбөр нь МУБИС-ийн Физик Технологийн сургуульд “Физик мэдээлэлзүйн багш, Физик Электроникийн багш” мэргэжлүүдээр суралцагчид “Визуал ПРОГРАМЧЛАЛ” хичээлийг судлахдаа мөрдөн дагах үндсэн үйл ажиллагааны баталгаажуулсан баримт бичиг мөн. 294 more words

Curriculum

Компьютер загварчлал хичээлийн хөтөлбөр

Хөтөлбөрийн тодорхойлолт:

Энэхүү хөтөлбөр нь МУБИС-ийн Физик Технологийн сургуульд “Физик математикийн багш” мэргэжлээр суралцагчид “Компьютер загварчлал” хичээлийг судлахдаа мөрдөн дагах үндсэн үйл ажиллагааны баталгаажуулсан баримт бичиг мөн.

Curriculum