Tags » Digital Painting

One Student, Only Time

Portrait Study.

-Jesse

“A man’s greatest glory doesn’t consist in never falling, but in rising every time he falls.”  –Unknown

Blog

Coffee and cake

Mình muốn vẽ nhiều vật thể trong một bức tranh hơn, kết quả là một bức vẽ như thế này ra đời.


Thường xuyên đối với vẽ tả thực mình luôn sử dụng một ảnh thực để làm hình mẫu khi vẽ. 46 more words

Drawing And Painting