Tags » Doji

NZDUSD is going nowhere but down update

I made an earlier post on the NZDUSD pair stating the possibility of this pair rebounding from a support and established a very specific set of conditions for that possibility. 431 more words

Price Action

Doji - nến Nhật

Một tên gọi nến Nhật cung cấp thông tin bản thân nến đó và đặc biệt trong nhiều hình mẫu quan trọng. Nến Doji hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gần như bằng nhau. 206 more words

Đồ Thị Nến Nhật