Tags » Epigram

Wit Snippet #7

Gravity and Quality are synonyms from separate sides of your senses’ spectrums.

Writing

Wit Snippet #6

The sad thing is, prostitutes can’t take credit for their work…

Writing

Wit Snippet #5

“What’s a reverse snow angel?”

“Drowning.”

Writing

ชีวิตแบบพอมี

ชีวิตแบบพอมี คือชีวิตที่มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้น บนพื้นฐานของความพอใจส่วนตัว

ถ้าเรามีน้อยเราก็ใช้น้อยโดยไม่รู้สึกเคอะเขินสังคม แต่ถ้ามีมากเราก็ฟุ่มเฟือยบ้าง

ตามที่เราพอจะมีได้ ไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไป พูดง่าย ๆ คือไม่ตีกรอบให้ตัวเอง

เงื่อนไขมันมีอยู่ว่าคุณต้องรู้จักตัวเองดีพอ อย่างน้อยก็ต้องรู้แล้วว่าคุณมีหรือไม่มี

เรื่องเงินเรื่องทองพูดกันยาก บางคนไม่มีแล้วไม่รู้ตัวหรือทำเป็นไม่รู้ตัว พอมารู้ตัวอีกทีเป็นหนี้ซะแล้ว

อีกเงื่อนไขนึงคือต้องรู้จักพอ ถ้าวันนี้คุณมีเงินปลนเปรอตัวเองได้อย่างสบายใจ ก็อย่าลืม

นึกถึงอนาคต ไม่ว่าใครจะมีแนวคิดว่าพรุ่งนี้ไม่มีจริง ทำวันนี้ให้มีความสุข บลาๆๆ

ความสุข

Wit Snippet #3

If you don’t laugh at your own jokes then you’re an idiot.

Writing

Wit Snippet #2

Despite the mirror, I’m no believer.

Writing