Tags » Excel 2007

Excel 2007 - Cách dùng hàm để xác định thông tin ngày

a. Bài học thứ nhất: Ngày liên quan đến Excel như thế nào?

Có một sự khác biệt giữa ngày có nghĩa gì với bạn và ngày có nghĩa như thế nào đối với Excel. 1,618 more words

Excel 2007

Tìm hiểu Excel 2007: Cách nhập công thức

Làm thế nào để chèn những công thức đơn giản vào bảng tính và tự động cập nhật kết quả.

a. Tìm hiểu về công thức Excel 2007… 2,147 more words

Excel 2007

Tìm hiểu Excel 2007 - Tạo một workbook đầu tiên

Làm thế nào để tạo một workbook, nhập và chỉnh sửa văn bản và số liệu, thêm dòng, cột…

a. Mở một workbook có sẵn… 1,722 more words

Excel 2007

Làm quen với Excel 2007

Tìm hiểu giao diện mới và cách hoàn thành các tác vụ hàng ngày trên Excel 2007, một chút khái niệm về chuẩn định dạng XML… 658 more words

Tài Liệu Mos

Microsoft Word U.S. Champion Dominique Howard Earns Spot to Compete in Microsoft Office Specialist World Championship

This Microsoft Word master is taking on the world.  Harlemite Dominique Howard will put her software-savvy skills to the test this weekend when she competes for the coveted Microsoft Office Specialist World Championship title against some 30 international computer geeks. 257 more words

Community

Football World Cup Excel 2007 Template version 3.0

World cup football has entered in the knockout stage and we have seen two exiting penalty shootouts. In my previous blog on Football World Cup Excel 2007 Template version 2.0… 130 more words

Penggunaan Conditional Format : Mencari Data yang Duplikat

Salah satu kegunaan conditional format yg sering saya gunakan adalah mencari data yg terduplikat (lebih dari 1). Misalkan dari sekian data yg banyak kita ingin meyakinkan bahwa ngga ada yg terduplikat atau terhitung lebih dari satu kali. 54 more words

Tips Ms. Excel