Tags » Ffmpeg

Read input from memory buffer in ffmpeg.

The aim is to read input from memory buffer instead of file, pipe, etc in ffmpeg.

1) Do the normal configure, make. This will generate config.h with all the macros depending upon the choices you made when configuring the ffmpeg. 654 more words

Ffmpeg

SAP Explained - Tổng hợp SAP - SAP là gì?

Sắp month-end rồi. Tranh thủ chút thời gian rảnh rổi ngồi dịch series SAP explained này cho hâu thế vậy.

Đầu tiên, xin khẳng định là SAP ở đây không phải là phần mềm dùng để tính kết cấu trong xây dựng, vì thế, ai đang mong chờ bê tông, cốt thép,xi măng, giàn giáo, giá đỡ … thì xin mời bấm vô nút close(x) hoặc back (<=) để rời khỏi đây cho đỡ mất thời gian J. 2,089 more words

SAP

phamthanhnhan14 reblogged this on An Nhiên.

Instalasi dan Konfigurasi Openmeetings pada windows 7

Pada kesempatan kali ini aku pengen ngedokumentasiin tugas kuliah Jaringan Multimedia, jadi goal tugas mata kuliah ini adalah instalasi dan ngebuat program “meeting online” running well. 352 more words

FFMpeg

Screenlog

I created a small script a while ago that takes a picture of my desktop, resizes it and stamps the current date and time to it using ImageMagick. 102 more words

Convert Adobe Flash FLV Files to MP4 Files - ffmpeg - Linux / Unix

Simple Conversion of FLV to MP4 using FFMPEG

ffmpeg chews the input buffers – use -nostdin flag to fix it

1

2

3

4

5… 270 more words

Ubuntu

install the old ffmpeg on ubuntu

see http://askubuntu.com/a/373509

I copy the steps here:

sudo apt-get remove ffmpeg
sudo apt-get purge libav-tools
sudo add-apt-repository ppa:jon-severinsson/ffmpeg
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt-get install ffmpeg
sudo apt-get install frei0r-plugins
sudo apt-get --purge autoremove