Tags » Ffmpeg

How to compile naclports (ffmpeg)

1) Download the nacl_sdk. (https://developer.chrome.com/native-client/devguide/tutorial/tutorial-part1)
2) cd nacl_sdk; ./naclsdk //will show all the possible commands
3) ./naclsdk update will install/update the nacl_sdk.
4) ls will show that you have installed folders. 231 more words

Ffmpeg

Read input from memory buffer in ffmpeg.

The aim is to read input from memory buffer instead of file, pipe, etc in ffmpeg.

1) Do the normal configure, make. This will generate config.h with all the macros depending upon the choices you made when configuring the ffmpeg. 649 more words

Ffmpeg

SAP Explained - Tổng hợp SAP - SAP là gì?

Sắp month-end rồi. Tranh thủ chút thời gian rảnh rổi ngồi dịch series SAP explained này cho hâu thế vậy.

Đầu tiên, xin khẳng định là SAP ở đây không phải là phần mềm dùng để tính kết cấu trong xây dựng, vì thế, ai đang mong chờ bê tông, cốt thép,xi măng, giàn giáo, giá đỡ … thì xin mời bấm vô nút close(x) hoặc back (<=) để rời khỏi đây cho đỡ mất thời gian J. 2,089 more words

SAP

phamthanhnhan14 reblogged this on An Nhiên.

Instalasi dan Konfigurasi Openmeetings pada windows 7

Pada kesempatan kali ini aku pengen ngedokumentasiin tugas kuliah Jaringan Multimedia, jadi goal tugas mata kuliah ini adalah instalasi dan ngebuat program “meeting online” running well. 352 more words

FFMpeg

Screenlog

I created a small script a while ago that takes a picture of my desktop, resizes it and stamps the current date and time to it using ImageMagick. 102 more words

Convert Adobe Flash FLV Files to MP4 Files - ffmpeg - Linux / Unix

Simple Conversion of FLV to MP4 using FFMPEG

ffmpeg chews the input buffers – use -nostdin flag to fix it

1

2

3

4

5… 270 more words

Ubuntu