Latin Name: Bistorta amplexicaulis ‘Firetail’
Common Name: mountain fleece
Family: Polygonaceae
Plant type: Herbaceous Perennial
Hard Zone: 4-9
Mature Size: 6′ x 6′
Leaf: leathery… 43 more words