Google Refine giúp chúng ta có thể tóm tắt nội dung của Wiki theo một trật tự nhất định mà không làm ảnh hưởng tới nội dung của bài viết! 24 more words