Tags » Grid Computing

International Journal of Digital Signal and Image Processing (IJDSIP)

e-ISSN : 2347-4165 & p-ISSN : 2347-4521

http://arpublication.org/jl/jd/dsip.html

Submission Deadline : October 10, 2014 
Notification Due        : October 30, 2014 
Final Version Due      : November 10, 2014… 158 more words

Computer Science

International Journal of Computer Networking and Communication (IJCNAC)

e-ISSN : 2347-2871 &  p-ISSN : 2347-4149

http://arpublication.org/jl/jc/cnac.html

Submission Deadline : September 30, 2014
Notification Due        : October 20, 2014
Final Version Due      : October 30, 2014… 188 more words

Computer Science

International Journal of Wireless and Mobile Networking (IJWAMN)

e-ISSN : 2347-9078 & p-ISSN : 2348-4306

 http://arpublication.org/jl/jb/wamn.html

Submission Deadline : September 30, 2014
Notification Due        : October 20, 2014
Final Version Due      : October 30, 2014… 244 more words

Computer Science

International Journal of Artificial Intelligence & Machine Learning (IJAIML)

http://arpublication.org/jl/jg/aiml.html

Submission Deadline : September 30, 2014 
Notification Due        : October 20, 2014 
Final Version Due      : October 30, 2014

Call for Papers

The International Journal of Artificial Intelligence & Machine Learning (IJAIML) is an international peer reviewed open access journal. 163 more words

Computer Science

Grid Computing và những khái niệm điện toán mới

Tính toán mạng lưới (grid) ngày nay không còn là một giải pháp hàn lâm hay thử nghiệm. Với những tiến bộ quan trọng về phần mềm triển khai, người ta hy vọng nó sẽ đem sức mạnh của siêu máy tính tới tất cả người dùng PC đơn lẻ trên thế giới. 2,582 more words

Article

International Journal of Computer Networking and Communication (IJCNAC)

e-ISSN : 2347-2871 &  p-ISSN : 2347-4149

http://arpublication.org/jl/jc/cnac.html

Submission Deadline : September 10, 2014
Notification Due        : September 30, 2014
Final Version Due      : October 10, 2014… 188 more words

Computer Science