கால பைரவர் சிவனின் கோபாக்னி அம்சம். நாய் வாகனம். அவரை வீரபத்ரனாகவும் கருதுகிறார்கள். சிவனின் அம்சமாக வெளிப்பட்டு தக்ஷனை கொன்றவராகவும், சிவனை ஏளனம் செய்த பிரம்மாவின் ஐந்தாவது தலையை கொய்தவராகவும் வழிபடுகிறோம்.

Bhukthi mukthi dayakam prasashtha charu vigraham, 18 more words