Tags » JESUS LOVES YOU

God is With you When you Weak... Jesus Will Never Despises you...

*[]

*AKJV* Take my yoke on you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and you shall find rest to your souls. 1,558 more words

Jesus Loves You!

At the Hardest Moment... Prayer Gives you Hope...

*[]

*AKJV* Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find; knock, and it shall be opened to you:

*Alb* Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t’ju çelet. 1,092 more words

Jesus Loves You!

When you Don't know What to do... Bible Makes you How to Do...

*[]

*AKJV* Yes, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil: for you are with me; your rod and your staff they comfort me. 1,762 more words

Jesus Loves You!

From Eternity to Eternity... There is Only One Jesus... Get Saved Now...

*[]

*AKJV* Jesus Christ the same yesterday, and to day, and for ever.

*Alb* Mos e lëshoni veten aty e këtu prej doktrinah të ndryshme dhe të huaja, sepse është mirë që zemra juaj të forcohet me anë të hirit dhe jo prej ushqimit, të cilat nuk u dhanë asnjë dobi atyre aq sa ecën. 696 more words

Jesus Loves You!

New Faith... New Life... New you... Hallelujah... Jesus Recreate you...

*[]

*AKJV* This is the day which the LORD has made; we will rejoice and be glad in it.

*Alb* Kjo është dita që Zoti ka bërë; le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të. 932 more words

Jesus Loves You!

When we Welcome Jesus... Our Life Overflow with Zeal... Hallelujah...

*[]

*AKJV* Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.

*Alb* Gëzohuni gjithnjë në Zotin; po jua them përsëri: Gëzohuni!

*ASV* Rejoice in the Lord always: again I will say, Rejoice. 682 more words

Jesus Loves You!

When we Agree with Bible... Our Hearts Fill with Heavenly Peace... Hallelujah...

*[]

*AKJV* For you have not received the spirit of bondage again to fear; but you have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. 1,709 more words

Jesus Loves You!