อ่านหนังสือเรื่อง เอาตัวรอดด้วยทฤษฏีเกม ของ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ สรุปได้ความดังนี้

บทที่ 1 เกม

ทฤษฏีเกม ถูกเสนอโดย จอห์น วอน นิวแมน และได้รับการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างมากโอย จอห์น แนช จากที่อ่านๆมาทำให้พอสรุปได้ว่า ทฤษฏีเกม เหมือนกับ “เกมการตัดสินใจเลือกยังไงก็ได้ให้เราได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด” สถานการณ์ที่เรียกว่า “เกม” นั้น จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งกำลังเลือกทางของเขาอยู่