Tags » Jordan Lake

water and sky

early morning water and sky; dew and feather detail

Photography

glimpse

the grey morning fog gave me only a glimpse of this bald eagle

Photography

weekend camping at jordan lake

họ cho mình check in lúc 3:00pm chiều, nhưng nhà mình gần, vả lại đi camping kiểu không chuyên nghiệp, nên má nói thôi tụi bây đi làm về, ghé má ăn tô phở rồi hãy đi, ra đó chỉ cần dựng lều, nướng bắp và ăn s’more là được rồi. 566 more words

newest wind taster

this eastern kingbird fledgling was both timid and bold as it flew past my hiding place in the grass early this morning

Photography

dawn kingdom

Amelia the osprey as dawn brings colors to her kingdom.

Photography

Tom 365 - July 27, 2014

Surviving afternoon rain storms on the lake.

Photos