Tags » Language Games

Teaching English: Games to ALWAYS Have on Hand

Reblogged from:

Teaching English – British Council

Some suggestions for games:
– Fly swatter game http://goo.gl/aEmHAr
– Tongue twister game http://goo.gl/NENz88
– Word guessing games… 12 more words

*Games

Luka Radicevic reblogged this on English by Luka.

Isopomorphism, Logical Atomism at Language-games sa Katipunan Ave.

Ang konsepto ni Bertrand Russell sa wika ay isang salamin sa realidad. Ang wika, alalaong baga, ay kopya ng daigdig. Ang isang proposisyon halimbawa, ay may kaakibat na katotohanan o facts. 402 more words