Some pics i took while touring Washinton DC on 21/12/2014