نقشبنديه عجب قافله سالارانند                       که برند از ره پنهان به حرم قافله را

از دل سالک ره جاذبۀ صحبتشان                       می ‌برد وسوسۀ خلوت و فکر چله را