Tags » Military

#ด่วน! #ช่วย #แชร์ให้ทั่ว #กันด้วย ครับ.. #เหรียญทอง #แน่นหนา

เหรียญทอง แน่นหนา


ช่วยแชร์ให้ทั่วกันด้วยครับ
เรียน ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยขึ้นตรง
กระผม พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา นายทหารนอกราชการ และประชาชนผู้จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้สำรวจปัญหาผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วพบว่าได้มีการกระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกันอย่างเปิดเผย และท้าทาย ทั้งนี้กลุ่มผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลและนักการเมืองฝ่ายรัฐบาล บางรายมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและเปิดเผย
ปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ปรากฎต่อสาธารณชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังเช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลโดยตรง ไม่กล้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาจึงเป็นการดำเนินการแบบ ‘ไฟไหม้ฟาง’ หรือตามกระแสกดดันของสังคมจนทำให้ปัญหาการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถูกปล่อยปละละเลยและยังคงกระทำการกันอย่างเหิมเกริมตลอดมา
กระผมเห็นว่ากองทัพมีหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ตลอดจนการถวายความปลอดภัยต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ถึงแม้กองทัพจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลก็ตาม แต่กองทัพจะต้องตระหนักถึงภารกิจและหน้าที่ที่มีต่อองค์ ‘จอมทัพไทย’ ที่เป็นองค์พระประมุขที่สูงสุดเหนือรัฐบาลด้วย
การที่กองทัพจะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า กองทัพย่อมจะปล่อยให้องค์จอมทัพตกอยู่ในสถานะถูกกระทำการจาบจ้วงหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามลำพัง ด้วยอุปสรรคจากการที่รัฐบาลที่มีอำนาจเหนือกองทัพไม่ใส่ใจต่อการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นย่อมไม่ได้ ถึงแม้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะทรงพระเมตตาไม่ถือเอาผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งหลายเป็นสาระก็ตาม ทั้งยังทรงพร้อมที่จะพระราชทานอภัยโทษในทุกกรณี แม้หลายกรณีที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วก็ยังกลับมาประพฤติการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก ดังนั้นเมื่อเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้การบังคับบัญชาของรัฐบาลยังคงดำเนินการอย่างชักช้าไม่มีประสิทธิผลแล้ว กองทัพย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องแสดงตนเข้ามามีบทบาทโดยไม่ชักช้า จะปล่อยให้องค์จอมทัพต้องเผชิญปัญหาเช่นนี้ต่อไปไม่ได้แม้เพียงน้อยนิดก็ตาม หากยังคงปล่อยให้ล่าช้าต่อไปแล้วย่อมเป็นการตระบัดสัตย์ต่อคำปฏิณาณตนที่ได้กระทำไว้
กระผมไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือหมิ่นเกียรติท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพ และหน่วยขึ้นตรงแต่อย่างใด หากแต่กระผมใคร่ขอความกรุณาจากกองทัพได้โปรดจัดกำลังเข้าร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน รวมเป็น ‘พลังประชาชน’ เพื่อพร้อมใจดำเนินการกับกลุ่มคนที่กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและแนวร่วมกันอย่างจริงจัง โดยกระผมใคร่ขอความกรุณาจากกองทัพได้โปรดจัดให้มีนายทหารติดต่อเพื่อการปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนที่กำลังดำเนินการกับผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติการดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้อย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ทั้งนี้ยังคงเป็นแนวทางที่ไม่ทำให้กองทัพต้องดำเนินการนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ด้วยความเคารพอย่างสูง
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
นายทหารนอกราชการ
16 เมษายน 2557

#######

ผมกำลังวางแผนให้เกิดเครือข่ายองค์กรเก็บขยะแทรกซึมไปในทุกอนูของสังคม ทุกหน่วยงาน ทุกพื้นที่ที่พักอาศัย …และผมกำลังจัดตั้ง’กองทุนเก็บขยะแผ่นดิน’ ขึ้นโดยมีแนวทางการใช้เงินกองทุนดังนี้
1) คนเก็บขยะที่สามารถสืบค้นตัวบุคคล ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ที่ทำงาน สถานศึกษา พร้อมภาพถ่าย และพฤติกรรมการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ให้หมายรวมถึง ผู้จาบจ้วงในลักษณะกำกวมหรือปกปิดด้วย … หากบุคคลผู้กระทำผิดนั้น ไม่ซ้ำตัวบุคคลกับบุคคลที่คณะทำงานได้ดำเนินการแล้ว …กองทุนเก็บขยะจะสนับสนุนเงินรางวัลครั้งที่ 1

Thailand

Unsettling video shows largest gathering of al Qaeda members in years

This embed is invalid

WASHINGTON (CNN) – A new video shows what looks like the largest and most dangerous gathering of al Qaeda in years. And the CIA and the Pentagon either didn’t know about it or couldn’t get a drone there in time to strike. 800 more words

News

KC10 Extender Aerial Refueling over Afghanistan

Military Videos of the World – KC10 Extender Aerial Refueling over Afghanistan.

Aircrew from the 908th Expeditionary Air Refueling Squadron 380th Air Expeditionary Wing performed aerial refueling with the KC10 Extender an advanced aerial tanker and cargo aircraft in support of combat operations over Afghanistan on April 2 2014 in support of Operation Enduring Freedom Receivers included one KC10 Extender two F16 Fighting Falcons and two A10 Thunderbolts

Military Videos

Divergent Development: Perceptions of Technology in U.S.-Middle Eastern Relations during the 1950s

Brent Y. Skaggs, M.A. Student in History, University of Maine

Divergent perceptions of technology have largely marked U.S. relations with the Middle East. These differing perspectives often influenced the United States both internationally and domestically. 1,268 more words

United States