Tags » ML

[ML] Mèo con điếc – Phiếu Úc

Tên gốc: Tiểu lung miêu
Tác giả: Phiếu Úc
Thể loại: cuộc sống hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, chó x mèo, cởi mở chủ nhân chó công x ôn nhu chủ nhân mèo thụ, 1×1, HE… 221 more words

HE

[ML] Chờ trông một đời – Tả Tử Bụi

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tên gốc: Thủ hậu nhất sinh
Tác giả: Tả Tử Bụi
Thể loại: Hiện đại, 1X1, phúc hắc suất khí công X ôn nhu bình phàm thụ, HE… 436 more words

HE

Jibo could be the robot assistant you fall in love with

Guys, this is exploding!
I mean it’s a marketing video for now and he is not ubiquitous or autonomous, but I would sure love to have a “buddy” like him to help me take care of the little details :) … 25 more words

Tech News

How many units in a ML ?

There are 100 insulin units in an One ml.

So 100 insulin units to 1 ml

See more detils here:  Wiki.answers

See more about : General Knowledge
General Knowledge