Tags » My Crazy World

Ham Party!

Everyone loves a Christmas ham, and lucky for me, my work (Wiley) gifted each employee a ham and bottle of wine for Christmas. They really are generous employers. 198 more words

My Crazy World

Khi bạn đọc ở đây, tôi chỉ muốn nhấn mạnh dăm ba điều, gọi cho có lệ :

  1. Toàn bộ đây chính là cảm hứng của tôi mà ra, tôi buồn hay tôi vui, hay thậm chí tôi sắp chết, tôi cũng sẽ viết.
  2. 277 more words
My Crazy World