നൊസ്റ്റാൾജിയ category യിലെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ്‌ ..
ഒന്ന് കൂടി ഒര്മിപ്പികുന്നു  ഇത് എന്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയ ആണ് , നിങ്ങളുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ യുമായി വളരെ വെത്യാസം ഉണ്ടാവാം ,അഥവാ ഇനി നിങ്ങളുടെ നൊസ്റ്റാൾജിയ യുമായി എന്തെങ്ങിലും സാമ്യം തോന്നുന്ടെങ്ങിൽ അത് തികച്ചും യാദ്രിചികം മാത്രം.. 80 more words