Tags » Noi Bai

CaBloWriMo: Noi Bai

I was recently reminded of one of my favourite airports by this news.

Flecked with dejection

my black marble reflection.

Noi Bai, oh, Noi Bai! 14 more words

Cablowrimo

Worst Airports in Asia 2014

Worst Airports in Asia 2014.

*
* *

Trong mười ( 10 ) phi trường tồi tệ nhất Châu Á thì phi trường Nội Bài Hà Nội đứng thứ năm ( 5 ); phi trường Hồ Chí Minh đứng thứ tám ( 8 ). 87 more words