Tags » Php

Bash Script (!#) Shebang Issue (Vagrant, Linux, Windows)

Now, just found this issue yesterday. This happen on Vagrant that have Linux guest machine and using Windows as host machine.

Our shebang script suddenly give us… 213 more words

PHP

Mật khẩu wordpress được mã hóa MD5

Nếu bạn có cài wp lên local mà quên password thì hãy vào db của wp và mở bảng wp_user ra nhé, tìm đến tên user mà bạn đã cài ban đầu và xóa trường user_pass đi và thay thế đoạn md5 mà bạn mã hóa vào nhé. 68 more words

PHP

Quick Tip: Install Zephir and Phalcon 2 on Vagrant

This quick tip will show you how to install Phalcon on a Homestead Improved instance, and will help you get a sample Phalcon app up and running. 72 more words

Php

Over The Wire Natas 8-9

Journal:
Now watching: http://www.ustream.tv/recorded/51673884

We’re given99:
Login to: http://natas8.natas.labs.overthewire.org using username: natas8 and password: DBfUBfqQG69KvJvJ1iAbMoIpwSNQ9bWe .

Logging in with see an input secret box and a chance to peek at the app source code. 205 more words

Cheese