Bismillahi r-Rahmani r-Rahim

Sultan ul-Awliya Mawlana Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibandi (qs), Sohbat, 13th July, Ramadan 2013.

As-Salam alaikum ayyuhal yaran. O yaran of Shah Mardan. 2,707 more words