Tags » Research » Page 2

จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
จริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน

การวิจัยเรื่องจริยธรรมสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งได้มอบหมายให้ศูนย์ศึกษานโยบายการสื่อสาร มหาวิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการร่วมกับสถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ การวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยซึ่งอยู่ในระยะที่ 2 ของโครงการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว
ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในโลกที่เกิดขึ้นทุกวินาที ด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ช่วยให้คนรับส่งข่าวสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว การแข่งขันอย่างไม่หยุดยั้งของธุรกิจสื่อที่กลายเป็นองค์กรระดับโลก และความต้องการบริโภคข้อมูลข่าวสารของประชาชนทุกกลุ่มเกิดขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด สิ่งเหล่านี้เป็นตัวเร่งให้สื่อมีบทบาทสำคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตคนและสังคมอย่างมากมายและกว้างไกลอย่างไร้พรมแดน การก้าวเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” ในปี พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรในภูมิภาคอาเซียนมีความสะดวกและเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สื่อมวลชนทุกประเภทในแต่ละประเทศสมาชิกจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งบทบาทเหล่านี้ควรกระทำภายใต้กรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบของสื่อมวลชนด้วยแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีความหลากหลายและแตกต่างกันในมิติด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม จึงส่งผลต่อแนวทางปฏิบัติงานของสื่อและระดับความเข้มงวดในการกำกับดูแลสื่อมวลชน และนั่นย่อมหมายถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของสื่อในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ได้ ดังนั้น การแสวงหาแนวทางเพื่อพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สื่อมวลชนในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนมีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในภูมิภาคอาเซียนโดยรวม รวมทั้งเป็นโอกาสให้แต่ละประเทศมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลและสร้างสรรค์กรอบจริยธรรมที่มีความเหมาะสมกับบริบทของภูมิภาค เพื่อให้สื่อทำหน้าที่ด้วยความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบแห่งเสรีภาพและความรับผิดชอบสูงสุดต่อสังคมอาเซียนร่วมกัน 133 more words

ASEAN

Billboard Exercise

On Friday, I was tasked with planning the steps and costs of setting up billboard posters for a company. This exercise’s purpose was to facilitate the steps you would have to go through when doing a campaign; either by making a poster, or constructing a social media campaign, and even a TV Broadcast advertisement. 155 more words

SEO - Search Engine Optimisation

Keywords

The basis of SEO lays within ‘Keywords’. Keywords are commonly used words or even better phrases that searchers will use to find a relevant site. 125 more words

Research

Projects.

So the time has come for us to chose a project to write our thesis on and I’m completely lost. I’m sitting here blogging instead of looking at that 33 page long PDF file that will probably define my MSc. 157 more words

Research

Turning back the clock?

Here’s a post to draw attention to the RCN‘s newly published Report on Mental Health Services in the UK. This looks to be the latest document from… 393 more words

Research

Magazine publisher

From researching into my genre and magazine ‘strings’ I have found that the target audience is similar to q magazine, 16 to 40 year old, because of this I have decided that the publisher of Q magazine would be appropriate to publish my magazine. 179 more words

Research

Symbolism of Tree

Tree of Life Its Perennial Structure and Symbolism by William Blystone

At the center id defined by an unbroken circle, we also come to the symbol for the manifestation of the element of aether: o. 324 more words

Reflections