Tags » Right Conduct

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കൻമാരെ ബഹുമാനിക്കു

17.


മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവൃത്തി ഉപമൂല്യം: ബഹുമാനം

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു
ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര
ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ
തസ്മൈശ്രീ ഗുരവേ നമഹ:

ഗുരുർബ്രഹ്മ – ഗുരു ബ്രഹ്മാവാകുന്നു (സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ)

ഗുരുർവിഷ്ണു – ഗുരു വിഷ്ണുവാകുന്നു (പരിപാലിക്കുന്നവൻ)

Stories

Pāli Word a Day ~ July 13, 2014


ñāya — method, truth, system, fitness, right manner, right conduct

Spirituality