Tags » Right Conduct

സേവിക്കുന്ന കരങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചുണ്ടുകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ടങ്ങൾ ആകുന്നു

19

മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവർത്തി ഉപമൂല്യം: നിസ്വാർത്ഥ സേവനം

പലരും പലപ്പോഴും തൻറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീരുന്നില്ല എന്നും, ദൈവത്തിനു തങ്ങളോടു ഒരു ദയയും ഇല്ല എന്ന് എപ്പോഴും പരാതി പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. രാമായണത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു സംഭവം അവർക്ക് നല്ലൊരു പാഠമാകും.

Stories

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു നിങ്ങളുടെ ഗുരുക്കൻമാരെ ബഹുമാനിക്കു

17.


മൂല്യം: ശരിയായ പ്രവൃത്തി ഉപമൂല്യം: ബഹുമാനം

ഗുരുർബ്രഹ്മ ഗുരുർവിഷ്ണു
ഗുരുദേവോ മഹേശ്വര
ഗുരുസാക്ഷാത് പരബ്രഹ്മ
തസ്മൈശ്രീ ഗുരവേ നമഹ:

ഗുരുർബ്രഹ്മ – ഗുരു ബ്രഹ്മാവാകുന്നു (സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ)

ഗുരുർവിഷ്ണു – ഗുരു വിഷ്ണുവാകുന്നു (പരിപാലിക്കുന്നവൻ)

Stories

Pāli Word a Day ~ July 13, 2014


ñāya — method, truth, system, fitness, right manner, right conduct

Spirituality