Tags » Rodgersia

Rodgersia podophylla

Latin Name: Rodgersia podophylla
Common Name: rodgersia
Family: Saxifragaceae
Plant type: herbaceous perennial
Origin: Japan, Korea
Hard Zone: 5 – 8
Mature Size: 3-5′ x 3-4′ 57 more words

Herbaceous Perennial

Rodgersia pinnata

Latin Name: Rodgersia pinnata
Common Name: rodgersia
Family: Saxifragaceae
Plant type: herbaceous perennial
Origin: Southwestern China
Hard Zone: 5 – 7
Mature Size: 3-4′ x 3-4′ 47 more words

Herbaceous Perennial

Rodgersia aesculifolia

Latin Name: Rodgersia aesculifolia
Common Name: rodgersia
Family: Saxifragaceae
Plant type: herbaceous perennial
Origin: Northern China
Hard Zone: 5 – 7
Mature Size: 3-5′ x 3-5′ 50 more words

Herbaceous Perennial