“Grês Gādnr wz fîv ẇn hr frst xperimnts in abstracšn bgan, n hr lîf wz dvôtd t abstract āt evr sns. Orijinli fṛm Šicāgo, š hd a dstñgwišt c̣rir az an ātist fr nirli twenti yirz bfr setlñ in Cwnẉl in 1984. 117 more words