Tags » Romantic Poem

Indian Summer

If some day, I could weep the furnished warmth of your tears,

If some day, my own tears could speak with yours,

Radiant blue, opaque, like the tinsel-hued shore of our childhood days. 177 more words

The Wings Of Poesy

Áo Người Trưng Vương, Thơ Hư Vô

Gọi người em gái Trưng Vương
Về phơi áo trắng bên hiên học trò
Tóc thề chưa biết so đo
Buồn ngang quai nón buộc hờ trên vai… 134 more words

Thơ

Autum Windchime

Chilly wind and dark clouds of autumn,

Brings her coded message; unsure wind-chime tinkle,

Swings left – right – left.

Towards Life

Sắc Không, Thơ Hư Vô

Em về
ngọn nến lung linh gió
Trải xuống vô cùng sợi sắc
không
Đưa tay khuấy bóng em
thành khói
Cõi vô biên nở vội đóa hồng. 49 more words

Thơ

LOVE ATTACK

Romantic thoughts
Again came back
Our lips are fighting
I am facing love attack

LOVE POEM

The Revisiting

Notes for the readers: An elegy of a lost love, or a few lines dedicated to the wayward memories of a long lost relationship. A random love poem, yet again. 207 more words

The Wings Of Poesy

Chỉ Là Hư Vô, Thơ Hư Vô

Xin em đừng nói thật
Để tôi được ngây khờ
Còn nhau trong hơi thở
Đã ở ngoài cơn mơ.

Tôi tập tành quên nhớ 115 more words

Thơ