Tags » Shintoism

8.ศาสนาชินโตSHINTOISM

8.ศาสนาชินโตSHINTOISM

๑. เกิดในประเทศญี่ปุ่น

๒. พัฒนามาจากศาสนาดึกดำบรรพ์ + การบูชาบรรพบุรุษของ

     แต่ละเผ่า           พหุเทวนิยม

๓. การปกครองกับศาสนาควบคู่กันไป (โดยเฉพาะในอดีต)

     = ไซเซอิ-อิทชิ

๔. มีนามว่าชินโต หลังจากพระพุทธศาสนาและศาสนาขงจื๊อแพร่

     เข้ามาสู่ญี่ปุ่น เพื่อจะได้เรียกชื่อให้แตกต่างกัน

๕. ชินโต         สิ่งเต๋า   = กามิโนมิจิ         ทางแห่งเทพเจ้า

  สิ่ง   แปลว่า เทพเจ้า

  เต๋า แปลว่า ทาง

๖. ไม่มีผู้ก่อตั้งหรือศาสดา

๗. มีหลายนิกาย แต่แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท

  ๑) ก็กกะชินโต         ชินโตที่เป็นของรัฐหรือทางราชการ

  ในรัชสมัยของจักรพรรดิ เมยี มีพระบรมราชโองการจากสวรรค์ 5 ข้อ

  1.ให้ทำหน้าที่แห่งความเป็นทหาร

  1. ให้จงรักภักดีต่อบังลังก์สวรรค์
  2. ต้องมีความกล้าหาญ
  3. ต้องตายเพื่อบังลังก์สวรรค์
  4. ต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาเป็นลำดับ

๒) เรียวหะชินโต         ชินโตที่เป็นของราษฎรทั่วไปซึ่งแยกเป็นนิกายต่างๆ มากมาย (ประมาณ ๑๓ นิกาย)

  ๘. หลักคำสอนเน้นที่บูชาเทพเจ้าต่างๆ ที่เป็นบรรพบุรุษ

  ๙. มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาขงจื๊อ

  ๑๐. ในปัจจุบัน นิกายของราษฎรบางนิกายมีศาสดาพยากรณ์ เช่น

  – นิกายกอนโก

  – เทนริกโย (นากายามา)

*ศาสนาชินโตแบบทางราชการ

  – มีศาลเจ้าประมาณ ๑๑๐,๕๐๐ แห่ง

  – มีนักบวชดูแลรักษาประมาณ ๑๕,๘๐๐ รูป

  – ส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากรัฐ

  – เมื่อถูกล้มเลิกนิกายแบบทางราชการโดยนายพลแมกอาเธอร์(พ.ศ. ๒๔๘๘) งบประมาณก็ถูกตัดไปด้วย

  – ลัทธิชาตินิยม(บูชิโด, ฮาราคีรี)

  – ญี่ปุ่นทุกคนเป็นโอรสแห่งสุริยเทพ

คัมภีร์

๑. โกชิกิ – เทพนิยาย + ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับจักรพรรดิ์

๒. นิฮอนคิ – เทพนิยาย + ประวัติศาสตร์ ชาตินิยมราชสำนักเป็นผู้รวบรวม

หลักจริยศาสตร์

๑. การบูชาบรรพบุรุษและเทพเจ้าเป็นเป้าหมายที่สำคัญของศาสนานี้

๒. รวมถึงการปฏิบัติตนเองให้ดีด้วย โดยมีหลักจริยศาสตร์ที่กำหนดจิตใจเพื่ออันดีงาม คุณลักษณะอันนี้คือ รักชาติ การบูชาบรรพบุรุษ บุชาชาติ รักความสะอาด ความรักธรรมชาติ และความกล้าหาญ

  • คนญี่ปุ่นนับถือศาสนาชินโต เพื่อรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาติและนับถือศาสนาพุทธ เพื่อสร้างให้คนเป็นคนดี ควรแก่ความเป็นพลเมืองดีของชาติ

สัญลักษณ์ของศาสนา

ประตู ทอไร หรือโทริ (Torii) คือประตูอันมีเสา 2 เสา มีไม้ 2 อันขวางอยู่ข้างบนเป็นเครื่องหมายว่าเข้าสู่บริเวณศาลเจ้าของชินโตแล้ว

Shintoism

Exploring Japanese Mythology

There’s a lot to know and understand about Japanese mythology, so today is a day simply to poke around some sites and explore.

Here are some great sites to get some general information: 110 more words

Eastern World

A Super Power without a Moral Compass

Asian Access / 01 DEC 2014 – Leaders in Japan have characterized their own nation as “a super power without a moral compass.” This is a relatively new phenomena in a country that was guided, for centuries, by a moral and religious ethic that came out of Shintoism, Confucianism, and the discipline of a samurai warrior. 795 more words

Culture