Tags » Sîrah

Abu ‘Ubaidah ibnul Jarrah: Orang Kepercayaan Ummat

Abu ‘Ubaidah ibnul Jarrah: Orang Kepercayaan Ummat

(Khalid Muh. Khalid)

Siapakah kiranya orang yang dipegang oleh Rasulullah saw. dengan tangan kanannya sambil bersabda mengenai pribadinya: 2,049 more words

Tarbiyyah

Khabbab bin Arats: Guru Besar dalam Berqurban

Khabbab bin Arats: Guru Besar dalam Berqurban

(Khalid Muh. Khalid)

Serombongan orang Quraisy mempercepat langkah mereka menuju rumah Khabbab, dengan maksud hendak mengambil pedang-pedang pesanan mereka. 2,283 more words

Tarbiyyah

Ubadah bin Shamit: Tokoh yang Gigih Menentang Penyelewengan

Ubadah bin Shamit: Tokoh yang Gigih Menentang Penyelewengan

(Khalid Muh. Khalid)

Ubadah bin Shamit termasuk salah seorang tokoh Anshar. Mengenai Kaum Anshar, Rasulullah saw. pernah bersabda: 1,429 more words

Tarbiyyah

‘Ammar bin Yasir: Seorang Tokoh Penghuni Surga

‘Ammar bin Yasir: Seorang Tokoh Penghuni Surga

(Khalid Muh. Khalid)

Seandainya ada orang yang dilahirkan di surga, lalu di­besarkan dalam haribaannya dan jadi dewasa, kemudian dibawa ke dunia untuk jadi hiasan dan nur cahaya, maka ‘Ammar ber­sama ibunya Sumayyah dan bapaknya Yasir, adalah beberapa orang di antara mereka …. 5,101 more words

Tarbiyyah

Hudzaifah ibnul Yaman: Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan

Hudzaifah ibnul Yaman: Seteru Kemunafikan, Kawan Keterbukaan

(Khalid Muh. Khalid)

Penduduk kota Madain berduyun-duyun keluar untuk nyambut kedatangan wali negeri mereka yang baru diangkat dipilih oleh Amirul Mu’minin Umar r.a… 2,747 more words

Tarbiyyah

Abdullah bin Mas’ud: Yang Pertama Kali Mengumandangkan Al-Quran Dengan Suara Merdu

Abdullah bin Mas’ud: Yang Pertama Kali Mengumandangkan Al-Quran Dengan Suara Merdu

(Khalid Muh. Khalid)

Sebelum Rasulullah masuk ke rumah Arqam, Abdullah bin Mas’ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang keenam yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah saw. 3,189 more words

Tarbiyyah

Hamzah bin Abdul Muthallib: Singa Allah dan Panglima Syuhada

Hamzah bin Abdul Muthallib: Singa Allah dan Panglima Syuhada

(Khalid Muh. Khalid)

Kota Mekah masih mendengkur dalam tidur nyenyaknya, yakni setelah siang yang penuh dengan usaha dan kesibukan dengan ibadat dan aneka permainan. 4,952 more words

Tarbiyyah