Tags » Softskills

Kaitan Film Dengan Materi-materi IBD

Kaitan Film Dengan Materi-materi IBD

TUGAS AKHIR ILMU BUDAYA DASAR

Pada tugas akhir ini, saya akan menjelaskan mengenai alur cerita beberapa film yang berkaitan dengan setiap bab IBD, dari bab IX, X, XI dan XII. 2,089 more words

#Softskills

BAB IX MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP

Manusia dan Pandangan Hidup

A. PENGERTIAN PANDANGAN HIDUP

Pandangan hidup itu bersifat kodrati. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, dan petunjuk hidup di dunia. 2,084 more words

#Softskills

BAB XII MANUSIA DAN HARAPAN

Manusia dan Harapan

A. HARAPAN

Setiap manusia mempunyai harapan. Manusia yang tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Orang yang akan meninggal sekalipun mempunyai harapan, biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. 377 more words

#Softskills

BAB XI MANUSIA DAN KEGELISAHAN

Manusia dan Kegelisahan

A. PENGERTIAN KEGELISAHAN

Kegelisahan berasal dari kata gelisah, yang berarti tidak tenteram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas. Sehingga kegelisahan merupakan hal yang menggambarkan seseorang tidak tentram hati maupun perbuatannya, merasa kawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar ataupun dalam kecemasan. 1,552 more words

#Softskills

BAB X MANUSIA DAN TANGGUNG JAWAB

Manusia & Tanggung Jawab

A. PENGERTIAN TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatu, berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. 852 more words

#Softskills