Tags » Stay Cool

Life Hacks for Staying Cool in the Heat

While the media is talking about first snow storms in the east, we on the west coast are quietly melting. Triple digits and low humidity are hard on you, can cause dehydration, make it difficult to sleep, and difficult to write. 829 more words

Life

High as fuck=)))))

1. Chin chào, hôm nay là thứ Hai đầu tuần:))) Và thứ Hai là phải high, nên mình đi học như một con ngáo=)))) Bộ mặt kia là trước khi high, các cậu có thấy, vẫn rất hiền lành phờ phạc vì cơn sốt phải hem. 1,847 more words

BelongToAbeille