Tags » Tandav Stotram

शिव तांडव स्तोत्रम् [श्लोक ८] व्याख्या

The following is an explanation of the Shloka # 8 of the Shiva Tandava Stotram.

नवीनमेघमंडलीनिरुद्धदुर्धरस्फुरत्
कुहूनिशीथिनीतमःप्रबद्धबद्धकन्धरः
निलिम्पनिर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः । । ८ । 37 more words

Tandav Stotram

शिव तांडव स्तोत्रम् [श्लोक ७] व्याख्या

The following is an explanation of the Shloka # 7 of the Shiva Tandava Stotram.

करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्जवल-
द्धनंजयाहुतीकृतप्रचंडपंचसायके
धराधरेंद्रनंदिनीकुचाग्रचित्रपत्रक
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम । । ७ । 39 more words

Tandav Stotram

शिव तांडव स्तोत्रम् [श्लोक ६] व्याख्या

The following is an explanation of the Shloka # 6 of the Shiva Tandava Stotram.

ललाटचत्वरज्वलद् धनञ्जयस्फुलिंगभा
निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं
महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः। । ६ । 25 more words

Tandav Stotram

शिव तांडव स्तोत्रम् [श्लोक ५] व्याख्या

The following is an explanation of the Shloka # 5 of the Shiva Tandava Stotram.

सहस्रलोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर
प्रसूनधूलिधोरणीविधूसरांघ्रिपीठभूः
भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः
श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः । ५ । 22 more words

Tandav Stotram

शिव तांडव स्तोत्रम् [श्लोक ४] व्याख्या

The following is an explanation of the Shloka # 4 of the Shiva Tandava Stotram.

जटाभुजंगपिंगलस्फुरत्फणामणिप्रभा-
कदम्बकुमकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वगुत्तरीयमेदुरे
मनो विनोदमद्भुतं विभर्तु भूतभर्तरि । । ४ । 32 more words

Tandav Stotram

शिव तांडव स्तोत्रम् [श्लोक ३] व्याख्या

The following is an explanation of the Shloka # 3 of the Shiva Tandava Stotram.

धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर
स्फ़ुरद्दिगन्तसंततिप्रमोदमानमानसे
कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदि
क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि । ३ । 35 more words

Tandav Stotram