Tags » Unicode

Mã hiệu (code)

1. Khái niệm về mã hiệu.

Trong truyền thông liên lạc hoặc xử lý thông tin, mã hiệu là hệ thống các quy tắc dùng để chuyển đổi những thông tin như: ký tự, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh hoặc cử chỉ sang một dạng thông tin khác có thể ở dạng rút gọn hoặc mật mã thông qua phương cách trực tiếp, người “cho” và “nhận” trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua dụng cụ lưu trữ. 1,528 more words

Ascii

Halogen's Supported Character Set

Halogen software allows you to use character codes from 0 to 255 in your names and other text fields (including those that appear on DR LCD displays). 285 more words

Problems & Solutions

The Length of a String in Java

The method String.length() gives the length of the String, right? Or does it? 599 more words

Java

utf-8 and mysql

Hi Folks,

programmer’s biggest enemy is encodig. If you use mysql via php never forget the following entry:

mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”);

No more ‘ö’ , ‘√ɬ∂’ , ‘š’, or the lovely ‘??’ in your database.

Cheers,
Sven

PHP

How to insert the Euro symbol (€) in emacs

In order to insert the Euro symbol (€) in emacs, you can use the Unicode character U+20AC by typing

C-x 8 RET #x20AC RET 69 more words
Software

Max. bytes in a UTF-8 char?

4.

There are a maximum of 4 bytes in a single UTF-8 encoded unicode character.

And this is how the encoding scheme works in a nutshell. 525 more words

Myth