Tags » Unicode

Character encoding

Every software developer needs to know the basics of character encoding. However, I find it a very dry and dull topic. So here are some entertaining introductions to it. 36 more words

Self-Teaching

Mã hiệu (code)

1. Khái niệm về mã hiệu.

Trong truyền thông liên lạc hoặc xử lý thông tin, mã hiệu là hệ thống các quy tắc dùng để chuyển đổi những thông tin như: ký tự, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh hoặc cử chỉ sang một dạng thông tin khác có thể ở dạng rút gọn hoặc mật mã thông qua phương cách trực tiếp, người “cho” và “nhận” trực tiếp, hoặc gián tiếp thông qua dụng cụ lưu trữ. 1,528 more words

Ascii

Halogen's Supported Character Set

Halogen software allows you to use character codes from 0 to 255 in your names and other text fields (including those that appear on DR LCD displays). 285 more words

Problems & Solutions

Misnomer: String.length()

The method String.length() gives the length of the String, right? Or does it? 599 more words

Java

utf-8 and mysql

Hi Folks,

programmer’s biggest enemy is encodig. If you use mysql via php never forget the following entry:

mysql_query(“SET NAMES ‘utf8′”);

No more ‘ö’ , ‘√ɬ∂’ , ‘š’, or the lovely ‘??’ in your database.

Cheers,
Sven

PHP