Thêm một USB controller vào một máy ảo bằng vSphere Client
Bộ điều khiển USB controller có sẵn để thêm vào các máy ảo để hỗ trợ USB đi qua từ một máy chủ ESXi hoặc máy tính trạm để có thể sử dụng USB trong máy ảo. 800 more words