Tags » Vincent Zhao

The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014)

Original title: Báifà mónǚ zhuàn zhī míngyuè tiānguó

D: Jacob Cheung Chi-Leung / 104m

Cast: Fan Bingbing, Huang Xiaoming, Vincent Zhao, Wang Xuebing, Ni Dahong, Tong Yao, Shera Lee, Cecilia Yip, Yan Yikuan… 1,116 more words

Movies

One of the throwback to old school movies True Legend (2010) featured some trademark “Yuen style” Drunken Boxing cop-choreographed by Yuen Shu Yi. Vincent Zhao isn’t too shabby himself. 

(Source: )