‫مجتبی‌ واحدی:

کسانی که دیپلمات آنها حتی دستمالی دختران خردسال در زیر آب را غنیمت می شمارد حق دارند که از رقص مختلط کودکان پنج شش ساله با یکدیگر ، نگران باشند . خدایا ! ایران ما را دارند به کجا می برند ؟کجاست چاه امیر المؤنین (ع) که همه ما سر در آن فرو بریم و فریاد بکشیم از دست کسانی که به امید به دست آوردن لقمه ای از حکومت ، مشغول زد و بند پشت پرده با سران فاسد و بی کفایت جمهوری اسلامی هستند وبرای توجیه این « زد وبند گدامنشانه » خود ، مردم را از خطر جنگ در صورت سرنگونی این حکومت ،می ترسانند !‬