පෘථිවියේ ඉඩකඩ පවතින්නේ බිලියන පහක් පමණ වූ මිනිස් ජනගහනයකට බව විද්වතුන්ගේ මතයයි. එම මතය සනාථ කිරීම සඳහා හේතු සාධකද අති මහත් ප්‍රමාණයක් පවතී. මෙම ලිපිය ලියන මොහොතේ වර්ථමාන පෘථිවිය මත මිනිස් ජනගහනය බිලියන 7.6 ක් පමණ වන අතර ඉතා කණගාටුදායක තත්ත්වය වනුයේ එය ඉතා සීඝ්‍රයෙන් වැඩිවෙමින් පැවතීමයි. 742 more words