Keyword (คีย์เวิร์ด)  นิยามความหมายของ Keyword โนโลกของคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ตนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะ Keyword นั้นคือสิ่งที่ไว้ใช้เรียกคำหลัก หรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่สำคัญของเนื้อหา ที่เราต้องการจะค้นหา หรือสืบค้นข้อมูลนั้นเอง

ยกตัวอย่างสถานการณ์..

  • Keyword ร้านอาหาร
    อยากหาร้านอาหารสักร้าน ผ่าน Google โดยการพิมคำว่า Keyword “ร้านอาหาร” ลงไปเพื่อค้นหาคำแนะนำร้านอาหารจาก Google
  • Keyword กฎหมายญี่ปุ่น
  • 47 more words