อภิปรัชญา

ความหมายของอภิปรัชญา

คำว่าอภิปรัชญา มาจากศัพท์ว่า อภิ + ปรัชญา อภิ หมายถึง ภาวะที่สูงสุด ใหญ่สุด คำว่า ปรัชญา หมายถึง ความรู้ หรือดวงปัญญา ฉะนั้น คำว่า อภิปรัชญา หมายถึง สภาวะแห่งความรู้ อันสูงสุด เป็นปรัชญาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่เหนือการรู้เห็นทั่วไป เช่น มนุษย์คืออะไร มาจากไหน มีฐานะอย่างไร ปัญหาเหล่านี้จะหาคำตอบได้จากอภิปรัชญา