Tags »

روایت امین احمدیان از یک ملاقات:سولماز رقصنده معروف در زندان اوین! امین احمد...

‫روایت امین احمدیان از یک ملاقات:سولماز رقصنده معروف در زندان اوین!

امین احمدیان همسر بهاره هدایت: یکشنبه هفته پیش نرگس محمدی رو به بند زنان منتقل کرده بودند، فقط یک شب پیش بچه ها بوده و دوشنبه صبح منتقل شده بود به 209 و انفرادی..بهار گفت که حالش خوب بوده ولی خب خیلی دلواپس بچه ها بوده..تا جایی که خبر دارم هنوز هم انفرادی هست و تحت بازجویی.. یه اتفاق جالبی هم که هفته پیش اتفاق افتاده بود بازداشت یک رقصنده معروف به نام سولماز بوده که ظاهرا در مسابقه یکی از شبکه های ماهواره ای اول شده و بعد از برگشتن به ایران بازداشت میشه و چند روزی رو پیش بچه ها بوده و بعد با قرار کفالت آزاد شده و البته توی اون چند روز سخاوتمندانه هنرش رو توی بند زنان واسه بقیه عرضه کرده بوده..البته زود آزاد شده و متاسفانه فرصت آموزش پیش نیومده !‬

روایت امین احمدیان از یک ملاقات:سولماز رقصنده معروف در زندان اوین! امین احمد...

‫روایت امین احمدیان از یک ملاقات:سولماز رقصنده معروف در زندان اوین!

امین احمدیان همسر بهاره هدایت: یکشنبه هفته پیش نرگس محمدی رو به بند زنان منتقل کرده بودند، فقط یک شب پیش بچه ها بوده و دوشنبه صبح منتقل شده بود به 209 و انفرادی..بهار گفت که حالش خوب بوده ولی خب خیلی دلواپس بچه ها بوده..تا جایی که خبر دارم هنوز هم انفرادی هست و تحت بازجویی.. یه اتفاق جالبی هم که هفته پیش اتفاق افتاده بود بازداشت یک رقصنده معروف به نام سولماز بوده که ظاهرا در مسابقه یکی از شبکه های ماهواره ای اول شده و بعد از برگشتن به ایران بازداشت میشه و چند روزی رو پیش بچه ها بوده و بعد با قرار کفالت آزاد شده و البته توی اون چند روز سخاوتمندانه هنرش رو توی بند زنان واسه بقیه عرضه کرده بوده..البته زود آزاد شده و متاسفانه فرصت آموزش پیش نیومده !‬

روایت امین احمدیان از یک ملاقات:سولماز رقصنده معروف در زندان اوین! امین احمد...

‫روایت امین احمدیان از یک ملاقات:سولماز رقصنده معروف در زندان اوین!

امین احمدیان همسر بهاره هدایت: یکشنبه هفته پیش نرگس محمدی رو به بند زنان منتقل کرده بودند، فقط یک شب پیش بچه ها بوده و دوشنبه صبح منتقل شده بود به 209 و انفرادی..بهار گفت که حالش خوب بوده ولی خب خیلی دلواپس بچه ها بوده..تا جایی که خبر دارم هنوز هم انفرادی هست و تحت بازجویی.. یه اتفاق جالبی هم که هفته پیش اتفاق افتاده بود بازداشت یک رقصنده معروف به نام سولماز بوده که ظاهرا در مسابقه یکی از شبکه های ماهواره ای اول شده و بعد از برگشتن به ایران بازداشت میشه و چند روزی رو پیش بچه ها بوده و بعد با قرار کفالت آزاد شده و البته توی اون چند روز سخاوتمندانه هنرش رو توی بند زنان واسه بقیه عرضه کرده بوده..البته زود آزاد شده و متاسفانه فرصت آموزش پیش نیومده !‬