Tags » 211

ว. 211: ห้องสอบและเวลาสอบกลางภาค 1/59

วิชา: ว. 211 วรรณคดีอังกฤษ 1

กลุ่ม: 0300/02 (อ. ภัทธิพงษ์ ศิริปัญญา)

วัน-เวลาสอบ: วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 09.00-11.00 น.

ห้องสอบ: SC 1042

เอกสารที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้: ดิกชันนารีหรือพจนานุกรม เฉพาะที่เป็นเล่ม

ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนเข้าห้องสอบด้วย 6 more words

211